අප ව අමතන්න

බෞද්ධ සන්නිවේදනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනම

Contact Form

Contact Details

+94 71-2933180
(Mobile Or WhatsApp)

Address

The International Foundation For Buddhist Communication. Matikumbura, Polgahawela.

Address

The International Foundation For Buddhist Communication. Matikumbura, Polgahawela, Sri Lanka.

+94 71-2933180 (Mobile Or WhatsApp)

© 2023 IFBC Organization. All rights reserved.

TOP