ඔබේ ආධාර පහත ගිනුම් වලට යොමු කරන්න.

සම්බුදු සසුනේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ඔබත් ප්‍රායෝගිකව දායන වීමට කැමතිනම් පහත ගිණුම් වලට ඔබේ දායකත්වයන් යොමු කරන්න. අප ගැන විස්තර දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම් පිවිසෙන්න >>

මහජන බැංකුව ශාඛාව – කුරුණෑගල මලියදේව ශාඛාව

 

ගිණුමේ නමThe international foundation for Buddhist communication.
( බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනම )

ශාඛාව – මහජන බැංකුව ශාඛාව – කුරුණෑගල මලියදේව ශාඛාව
ගිණුම් අංකය – 226 – 2 – 001 – 4 – 0048676

දුරකථන අංකය – 071- 2933180

සමහර මැදපෙරදිග රටවල්වලින් සමිති, පදනම් හෝ විහාරස්ථාන සදහා මුදල් ලබාදීමට අවසර නො දේ. මුදල් ප්‍රේෂණය සදහා අවසර දෙනුයේ පුද්ගලික නම් සදහා සදහා පමණි. එ සේ උවහොත් පමණක් පහත නමට ලැබෙන්නට සලස්වන්න.

මහජන බැංකුව – පොතුහැර ශාඛාව

ගිණුමේ නම – චන්දන තිලකසිරි කුමාර
මහජන බැංකුව – පොතුහැර ශාඛාව
ගිණුම් අංකය – 280 – 2 – 001 – 7 – 0031930

සම්පත් බැංකුව – කුරුණෑගල ශාඛාව

Sampath-Bankගිණුමේ නම – එන්.ඒ. චන්දන තිලතසිරි කුමාර
සම්පත් බැංකුව – කුරුණෑගල ශාඛාව
ගිණුම් අංකය – 100654431918